Disclaimer

1. Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Maykel.nl. Als bezoeker en gebruiker van Maykel.nl stem je in met deze disclaimer.

2. Maykel.nl heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onvolledige informatie in de inhoud bevatten.

3. Maykel.nl draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

4. Maykel.nl levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.

5. Maykel.nl behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Maykel.nl behoudt zich het recht voor om jou, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.

7. Gedurende jouw bezoek aan Maykel.nl worden basisgegevens van jou als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Maykel.nl. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om jouw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.

8. Beschermt en vrijwaart Maykel.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

9. Maykel.nl is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Maykel.nl, verboden.