Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavol-gende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

(a) Maykel.nl B.V.: Maykel.nl B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64979776.

(b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechts-persoon waarmee Maykel.nl B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

(c) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maykel.nl B.V. en de opdrachtgever tot dienstverlening.

(d) Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Maykel.nl B.V. (artikel 1 tot en met 25).

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maykel.nl B.V. en een opdrachtgever waarop Maykel.nl B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Maykel.nl B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. ver-volgopdrachten.

2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Maykel.nl B.V. en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Maykel.nl B.V. gemaakte offertes zijn vrijblij-vend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien een aanbieding of offerte een vrijblij-vend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Maykel.nl B.V. het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaar-ding te herroepen.

3.2 De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Maykel.nl B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maykel.nl B.V. anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Maykel.nl B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of beschrijvingen van resultaten op de website van Maykel.nl B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Voortgang, uitvoering en ople-vering
4.1 Maykel.nl B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak-manschap uitvoeren. Tevens zal Maykel.nl B.V. de beno-digde inspanning leveren en ernaar streven om de werk-zaamheden kwalitatief en zorgvuldig te verrichten en daarmee een gewenst resultaat af te leveren aan de op-drachtgever. Maykel.nl B.V. kan echter geen garantie leve-ren dat de werkzaamheden altijd het door de opdrachtge-ver beoogde resultaat opleveren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Maykel.nl B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Maykel.nl B.V. is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening in gedeelten of fasen, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek door Maykel.nl B.V. kan worden gefactureerd.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Maykel.nl B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5 Maykel.nl B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Maykel.nl B.V. gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4.6 Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Maykel.nl B.V. de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Maykel.nl B.V. gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Maykel.nl B.V. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maykel.nl B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Maykel.nl B.V. de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

5.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Maykel.nl B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.6 In afwijking van lid 4 zal Maykel.nl B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Maykel.nl B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Rapportering
6.1 Volgens overeenkomst of offerte zal Maykel.nl B.V. rapporteren aan de opdrachtgever.

6.2 In het geval er in de overeenkomst of offerte geen specificatie is van de wijze van rapportering dan zal het rapporteren geschieden volgens de normen van vakman-schap in de Nederlandse en / of Engelse taal. Wanneer er in de overeenkomst of offerte geen specificatie is van het rapporteringmedium dan zal Maykel.nl B.V. het medium hiervoor bepalen.

6.3 Wanneer in de rapporteringen van Maykel.nl B.V. spra-ke is van bedragen en / of aantallen met betrekking tot mediagebruik dan zijn deze slechts indicatief. Aan deze bedragen en / of aantallen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wanneer er sprake is van een afwijking van de in de rapportering genoemde bedragen en / of aan-tallen ten opzichte van de factuur zoals deze aan op-drachtgever in rekening is gebracht, dan zullen de in de factuur genoemde bedragen en / of aantallen worden ge-handhaafd.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
7.1 Voor het netwerk waarop opdrachtgever de door Maykel.nl B.V. verstrekte diensten kan ontvangen dient de opdrachtgever zelf en op eigen risico middels deugdelijke apparatuur en faciliteiten zorg te dragen.

7.2 De verantwoordelijkheid voor de volledigheid en cor-rectheid van de aangeleverde teksten, afbeeldingen en gegevens ligt volledig bij de opdrachtgever. De opdracht-gever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Maykel.nl B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de concepten welke door hem zijn aanvaard of voor de concepten waar niet tijdig correcties voor zijn verzonden aan Maykel.nl B.V..

7.4 Indien opdrachtgever aan Maykel.nl B.V. informatie-dragers, elektronische bestanden of software etc. ver-strekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektro-nische bestanden of software vrij zijn van virussen en de-fecten.

7.5 Indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van derden dan staat opdrachtgever in voor zijn volmacht.

7.6 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat materialen welke aangeleverd zijn aan Maykel.nl B.V. geen inbreuk op de rechten van derden maakt, waaronder de rechten van intellectueel eigendom.

7.7 Gegevens, inlichtingen en medewerking welke van noodzaak of relevant zijn voor de uitvoering van de in de overeenkomst besproken diensten zullen altijd tijdig door opdrachtgever worden verstrekt aan Maykel.nl B.V..

7.8 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst be-nodigde gegevens niet tijdig aan Maykel.nl B.V. zijn ver-strekt, heeft Maykel.nl B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarie-ven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.9 Indien door Maykel.nl B.V. of door Maykel.nl B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Maykel.nl B.V. beschikt op voornoemde locatie over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d.. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

7.10 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde ver-plichtingen is voldaan, is Maykel.nl B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertra-ging en/of de kosten voor het verrichten van extra werk-zaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 8: Contractduur en opzegging
8.1 Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Na afloop van de overeengekomen periode worden overeenkomsten telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd als waarvoor zij in eerste instantie zijn aangegaan, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

8.2 Wanneer geen sprake is van een overeengekomen duur van de overeenkomst, dan is er sprake van een over-eenkomst voor onbepaalde tijd.

8.3 Een overeenkomst met een duur voor onbepaalde tijd is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.4 Alle in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde opzegtermij-nen dienen schriftelijk te geschieden voor de 1e van de maand. Gelijke opzegtermijnen zijn ook van toepassing voor Maykel.nl B.V..

8.5 Indien een overeenkomst wordt opgezegd door de opdrachtgever of door Maykel.nl B.V., zal Maykel.nl B.V. in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor een eventuele overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

8.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Maykel.nl B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9: Honorariprijzen, tarieven
9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maykel.nl B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3 De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

9.4 Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde werkdagen, is Maykel.nl B.V. gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.

9.5 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Maykel.nl B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Maykel.nl B.V. ingeschakelde toeleveranciers is Maykel.nl B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 Bij duurovereenkomsten is Maykel.nl B.V. gerechtigd de hiervoor geldende prijzen en/of tarieven periodiek aan te passen. Maykel.nl B.V. zal de opdrachtgever hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

9.7 Maykel.nl B.V. mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachtte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Maykel.nl B.V., dat in redelijkheid niet van Maykel.nl B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Maykel.nl B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Maykel.nl B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10: Betaling
10.1 Maykel.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maykel.nl B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling zal Maykel.nl B.V. de volgende herinneringskosten in rekening brengen: eerste herinnering: € 17,50, tweede herinnering € 25,00, derde en laatste herinnering € 35,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is Maykel.nl B.V. gerechtigd zijn diensten (tijdelijk) stop te zetten.

10.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Maykel.nl B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Incassokosten
11.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

11.2 Indien Maykel.nl B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek en reclames
12.1 Klachten over de verrichte zaken en / of diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Maykel.nl B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maykel.nl B.V. in staat is adequaat te reageren.

12.2 Wanneer de opdrachtgever niet binnen de bovengenoemde termijn heeft gereclameerd dan zal het recht van reclame vervallen. Dit is tevens van toepassing wanneer Maykel.nl B.V. van de opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft verkregen de klachten waar nodig ter plaatse op grondigheid te onderzoeken.

12.3 Indien een klacht gegrond is, zal Maykel.nl B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maykel.nl B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. Wanneer de opdrachtgever het recht van reclame inroept - met inachtneming van datgene wat in dit artikel is bepaald - dient hij altijd zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Maykel.nl B.V. na te komen. Verplichtingen uit de overeenkomst met Maykel.nl B.V. kunnen door inroeping van het recht van reclame geenszins worden opgeschort.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding
13.1 Maykel.nl B.V. is bevoegd de nakoming van de ver-plichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbin-den, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de over-eenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst met Maykel.nl B.V..

13.2 Voorts is Maykel.nl B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeen-komst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeen-komst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vor-deringen van Maykel.nl B.V. op de opdrachtgever onmid-dellijk opeisbaar. Indien Maykel.nl B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Maykel.nl B.V. behoudt steeds het recht schadever-goeding te vorderen.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Maykel.nl B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoe-ring van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze ver-plichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daar-toe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Maykel.nl B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waar-onder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Indien Maykel.nl B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

15.2 Maykel.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade ontstaan door of namens de opdrachtgever verstrekte onvolledige en / of onjuiste ge-gevens.

15.3 Maykel.nl B.V. kan nimmer aansprakelijk worden ge-steld voor tegenvallende resultaten of resultaten die niet voldoen aan de beoogde verwachtingen van de opdracht-gever.

15.4 Maykel.nl B.V. is slechts aansprakelijk voor een (ge-deeltelijk) onjuist uitgevoerde opdracht wanneer er sprake is van grove schuld of opzet van Maykel.nl B.V. of zijn ondergeschikten.

15.5 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door sto-ringen in de elektronische dienstverleningen van Maykel.nl B.V. en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten en / of andere telecommunicatienetwerken is niet toe te schrijven aan Maykel.nl B.V.. Dit geldt tevens wanneer dergelijke schade heeft geleid tot vertraging in de uitvoe-ring van de opdracht, winstderving of overige hieruit voort-vloeide kosten.

15.6 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - op enig moment voor Maykel.nl B.V. schade ontstaat die de opdrachtgever heeft geleden door aanwijsbare tekort-komingen in de uitvoering van de in de overeenkomst op-genomen verplichtingen door Maykel.nl B.V., dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 4.000 (Zegge: VIERDUIZEND euro) per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

15.7 Wanneer opdrachtgever schadevergoeding eist op grond van het vorige artikel dan kan dit slechts worden toegekend wanneer deze volgens artikel 12 bij Maykel.nl B.V. in kennis is gebracht.

15.8 In afwijking van hetgeen onder lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorari-umgedeelte.

15.9 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de om-vang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maykel.nl B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Maykel.nl B.V. toegere-kend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voor-koming of beperking van schade, voor zover opdrachtge-ver aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voor-waarden.

15.10 Maykel.nl B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirec-te schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot ge-volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade veroorzaakt door leegloop van personeel, bedrijfs-stagnatie, schade door verlies van gegevens, reputatie-schade en elke andere schade dan de directe schade als genoemd in lid 9.

15.11 Maykel.nl B.V. is niet aansprakelijk buiten de geval-len in deze overeenkomst geregeld.

Artikel 16: Vrijwaringen
16.1 Maykel.nl B.V. is door de opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken van derden, wanneer schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst waarvan de oorzaak niet direct aan Maykel.nl B.V. toe te wijzen is. Opdrachtgever is eraan gehouden Maykel.nl B.V. bij te staan (buiten en in rechte) en te doen wat verwacht mag worden wanneer Maykel.nl B.V. door derden wordt aangesproken. Wanneer de opdrachtgever geen passende maatregelen neemt, dan mag Maykel.nl B.V. hier zelf toe overgaan zonder in gebreke gesteld te worden. Eventuele schades en kosten welke hierdoor ontstaan bij Maykel.nl B.V. en derden zijn voor het risico van en komen voor de rekening van de opdrachtgever.

16.2 De opdrachtgever vrijwaart Maykel.nl B.V. voor aan-spraken van derden met betrekking tot rechten van intel-lectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de over-eenkomst worden gebruikt.

Artikel 17: Overmacht
17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als ge-volg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaar-den verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maykel.nl B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maykel.nl B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van werk-stakingen in het bedrijf van Maykel.nl B.V., (burger)oorlog of oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, brand, overstroming, waterschade, molest, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbe-lemmeringen, defecten aan machines, overheidsmaatrege-len, storingen in de levering van energie. Dit alles zowel in het bedrijf van Maykel.nl B.V. alsmede bij derden van wie Maykel.nl B.V. benodigde zaken moet betrekken voor uit-voering van de overeenkomst, evenals bij transport of opslag, al dan niet in eigen beheer en tevens door alle overige mogelijke oorzaken welke buiten de schuld van Maykel.nl B.V. ontstaan.

17.3 Maykel.nl B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nako-ming verhindert, intreedt nadat Maykel.nl B.V. zijn verplich-tingen had moeten nakomen.

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de over-macht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van scha-de aan de andere partij.

17.5 Voor zover Maykel.nl B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nako-men, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maykel.nl B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een af-zonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ver-kregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Maykel.nl B.V. gehouden is vertrou-welijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Maykel.nl B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maykel.nl B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de weder-partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18.3 Het is Maykel.nl B.V. te allen tijde toegestaan te pu-bliceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daar-bij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Maykel.nl B.V. hiervoor toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever.

Artikel 19: Risico van opslag informatie
19.1 Maykel.nl B.V. zal alle van de opdrachtgever ontvan-gen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.

19.2 Maykel.nl B.V. is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Maykel.nl B.V. of zijn ondergeschikten. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Maykel.nl B.V. verstrekte informatie c.q. be-scheiden.

Artikel 20: Intellectueel eigendom en auteursrechten
20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voor-waarden bepaalde, behoudt Maykel.nl B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Maykel.nl B.V. toekomen op grond van de auteurswet.

20.2 Alle door Maykel.nl B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schet-sen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Maykel.nl B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het door Maykel.nl B.V. ver-vaardigde code, blijft eigendom van Maykel.nl B.V..

20.3 Maykel.nl B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrou-welijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20.4 Bij Maykel.nl B.V. berusten zowel alle huidige als toe-komstige intellectuele eigendomsrechten en tevens daar-aan gerelateerde rechten op de resultaten van de werk-zaamheden welke door Maykel.nl B.V. zijn verricht in op-dracht van de opdrachtgever.

20.5 Wanneer opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht aan Maykel.nl B.V. materialen en gegevens be-schikbaar stelt, dan garandeert opdrachtgever dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften en / of beschermende rechten van derden. Maykel.nl B.V. wordt hiermee gevrijwaard van eventuele directe of indirecte gevolgen, zowel financieel als andere, waardoor derden aanspraak op gemaakt kan worden.

Artikel 21: Referenties
21.1 Maykel.nl B.V. verkrijgt het recht om de handelsnaam, logo en/of het merk van opdrachtgever te gebruiken als referentie of ten behoeve van haar promotie.

Artikel 22: Geschillen
22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Maykel.nl B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Maykel.nl B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een ge-schil in onderling overleg te beslechten.

22.3 Zodra één der partijen zulks verklaart wordt een ge-schil geacht aanwezig te zijn.

Artikel 23: Slotbepalingen
23.1 Rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen niet door partijen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij worden overgedragen.

23.2 Wanneer in deze algemene voorwaarden bepalingen worden genoemd welke tegenstrijdig zijn met de bepa-lingen zoals deze zijn opgenomen in de schriftelijke over-eenkomst, dan zullen de bepalingen uit de schriftelijke overeenkomst gelden.

Artikel 24: Toepasselijk recht
24.1 Op elke overeenkomst tussen Maykel.nl B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25: Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden
25.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 64979776.

25.2 Maykel.nl B.V. heeft het recht om in deze algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen. Ook op reeds gesloten overeenkomsten zijn wijzigingen van toepassing. Wanneer er sprake is van wijzigingen door Maykel.nl B.V. zullen deze per e-mail bekend worden gemaakt waarna deze na bekendmaking in werking zullen treden.

25.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg hiervan.

Download de algemene voorwaarden

Laatste versie: 21 augustus 2020